Категорії Новини

СТАН КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

стаття2Досвід укладення колективного договору між власником підприємства і найманими працівниками існує давно, оскільки колективний договір – це основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економічні інтереси власника підприємства і найманих працівників. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту трудящих та їх сімей, запобіганню соціально-економічної напруги.

В укладенні колективного договору не менше, ніж працівники, повинен бути зацікавлений власник або уповноважена ним особа, оскільки існує безпосередній зв’язок між стимулами праці і соціальними резервами виробництва. Що оптимальніше локальні правові норми, то більшою мірою колективний договір сприятиме ефективному господарюванню і стимулюватиме виробництво. Проявляючи турботу про себе, працівники тим самим роблять значний внесок у розвиток виробництва, підвищення його ефективності.

Але, на жаль, інтереси найманих працівників і власника, їх погляди на одні й ті ж питання не в усьому і не завжди збігаються. Працівники зацікавлені насамперед у високому рівні оплати праці, встановленні додаткових пільг, гарантій, створенні належних умов праці, скороченні тривалості робочого часу, а роботодавець в одержанні високих прибутків, підвищенні ефективності і конкурентоспроможності підприємства при менших витратах. Звідси і суперечності, спори, конфлікти.

Однак спільність інтересів є позитивною основою для розробки і укладення колективного договору як юридичного документа, яким встановлюються загальні зобов’язання сторін, що відповідають чинному законодавству України.

Обов’язковість укладення колективного договору обумовлена законом, і ця вимога має бути реалізована, оскільки саме через колективний договір здійснюється представництво і захист колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників.

Важливість колдоговору в регулюванні соціально-трудових відносин підтверджують такі фактори;

–    колективний   договір   забезпечує   стійкі   відносини   між   найманими
працівниками   і   власником   (уповноваженим   органом),   чітко   визначає
зобов’язання і права сторін. Коло питань, які можуть регулюватися в рамках
колдоговору, практично не обмежене;

–    наймані працівники мають можливість задовольнити свої інтереси на

більш високому рівні, якщо вони діють колективно.

За даними галузевих облорганізацій профспілки та підприємств, що перебувають у сфері впливу облпрофради. які охоплюють 2387 Первинних профспілкових організацій, укладено 2191 колективний договір.

Динаміка кількості укладених і зареєстрованих колективних договорів та рівня охоплення працівників колдоговірною роботою по підприємствах, організаціях, установах, що перебувають у сфері впливу профспілок, за 2005-2012 роки характеризується даними:

 

 

На 1 січня 2005 р.

На

1 січня 2006р.

На 1 квітня 2007р.

На 1 квітня 2008р.

На1 квітня 2009р.

На 1 квітня 2010р.

На 1 квітня 2011р.

На 1 квітня 2012р.

Кількість укладених колдого­ворів, одиниць

2134

2207

2309

2333

2332

2195

2187

2191

Чисельність працівників, зайнятих в підприємствах, уста­новах, організаціях, осіб

165841

161979

159911

152735

140665

135724

131464

124688

Рівень охоплення працівників колдоговорами, відсотків

93,7

95,2

94.9

96,5

96.9

97,3

98,7

98,8

Рівень охоплення працівників колдоговорами в цілому по області, відсотків*

82,9

82,6

81,9

83.5

80,3

85,4

82,6

84,6

*/ станом на 31 грудня

У порівнянні з 2011 роком кількість укладених колдоговорів збільшилась на 4 одиниці, і це при тому, що кількість первинних профспілкових організацій зменшилася на 88 одиниць. Збільшення укладених колективних договорів відбулося в облорганізації профспілки працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери.

За даними профспілкової звітності, не уклали колективні договори 196 первинних профспілкових організацій проти 288 торік, або 8,2 відсотка ( торік 11,5 відсотка) від їх загальної кількості. На підприємствах, установах і організаціях, де не укладено колективні договори, працюють 1497 працівників або 1,2 % від загальної чисельності працівників суб’єктів господарювання на яких діють первинні профспілкові організації. В середньому на підприємстві, установі, організації де не укладено колдоговір, працює 8 працівників, тобто це малочисельні організації, які зосереджені в сфері культури, освіти і науки, держустанов, будівництва і промбудматеріалів, агропромислового комплексу.

Загалом рівень охоплення працівників колдоговірною роботою на підприємствах, в організаціях, установах, де діють профспілкові організації, на 1 квітня 2012 року становив 98.8 відсотка. І до на 0.1 відсоткового пункту більше ніж на цю дату в 2011 році. Зазначений показник є вищім від середньостатистичного по області (включаючи всі організації) – 82,3%. Слід зазначити, що рівень охоплення працівників колдоговірною роботою щорічно зростає,

Стовідсотково охоплені колдоговірною роботою підприємства і організації лісових галузей, легкої і текстильної промисловості, охорони здоров’я, автотранспорту, машинобудування і приладобудування, торгівлі, громадського харчування та послуг, споживчої кооперації, пошти та зв’язку, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення; підприємства і організації, що перебувають у сфері впливу облпрофради. В інших галузевих профспілках у порівнянні з минулорічним періодом відмічається збільшення рівня охоплення працівників колективними договорами.

За даними звітів членських організацій облпрофради та підприємств, що перебувають у сфері впливу облпрофради, на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей за 2011 рік роботодавцями витрачено 28,3 мли. гри., або в середньому 227 гривень на одного працівника. У порівнянні з минулорічним періодом зазначені виплати зросли у 1,5 рази або на 9,8 млн. грн. В певній мірі це пов’язано із пожвавленням економіки та зростанням заробітної плати.

У галузевому розрізі найбільші виплати здійснено в облорганізаціях профспілки ПАТ „Укртелеком”, УДППЗ „Укрпошта'”, ПАТ ЕК ,,3акарпатобленерго”, УАП ТОВ „Фішер-Мукачево”, об’єднаної організації профспілки працівників шляхових господарств, в легкій і текстильній промисловості, лісових галузях тощо.

Покращення рівня охоплення колдоговірною роботою дало певні результати щодо зростання доходів населення. За даними статистики у березні 2012 року середньомісячна заробітна плата в економіці області становила 2247 грн. і перевищувала у 2,2 рази – рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатних осіб. Порівняно з відповідним періодом 2011 року номінальна заробітна плата зросла на 15,3 відсотка.

Зберігається позитивна тенденція щодо стабілізації ринку праці. Станом на 1 січня 2012р. рівень зареєстрованого безробіття становив 1,6 % проти 1,9% у січні 2011 року. Зростала потреба підприємств у працівниках. Якщо на початок 2011 року вакантними були 1140 робочих місць, то на початок 2012 року – 1198. Відповідно зменшилося навантаження на одне робоче місце з 13 у січні до 10 у грудні.

Разом з тим мають місце недоліки та проблеми. Заробітна плата в економіці області на 23,1 відсотка або на 676 грн. нижча від середньої по країні. Серед регіонів України за рівнем заробітної плати область перемістилася з 15 за підсумками 2010 року на 23 місце у березні 2012 року.

Продовжує мати місце значна диференціація в рівнях нарахованої заробітної плати. Серед галузей економіки співвідношення між найвищою і найнижчою заробітною платою (фінансова діяльність та діяльність готелів і ресторанів) становить 2,9 рази.

Значна диференціація в рівнях нарахованої заробітної плати відмічається і в галузях економіки. За останніми даними статистики понад третину працівників, а це більш ніж 65 тисяч, нараховану заробітну плату до 1500 грн., з них 13 тисяч отримували її в розмірі мінімальної. Гірша ситуація в готельно-ресторанному господарстві – понад 80% працюючих мали заробіток до 1,5 тис. грн., а кожний десятий – тільки мінімальну. Аналогічна ситуація в сільському і житлово-комунальному господарстві, будівництві, у сфері операцій з нерухомим майном, освіті, охороні здоров’я, культурі. При достатньо високій середній зарплаті в органах державного управління третина працівників мали заробіток до 1500 грн., в той час, як кожний п’ятий тут отримував понад 5 тис. грн. Сьогодні посадові оклади державних службовців – спеціалістів всіх категорій дорівнюють мінімальній зарплаті. Залишаються проблеми з оплатою праці в бюджетній сфері.

Знижується питома вага оплати праці в собівартості продукції. Так, за 9 місяців 2011 рік частка витрат на оплату праці в операційних витратах з обсягу реалізованої продукції становила 7,7% проти 9,2% за відповідний період 2010 року. В той же час у розвинутих країнах такі витрати становлять понад 35 відсотків.

Не подолано таке ганебне явище, як заборгованість з виплати заробітної плати. Станом на 1 квітня ц. р. зарплатні борги становили 14,1 млн. грн. і зросли за березень поточного року на – 0,2%, а порівняно з початком року – на 4.3% або на 579 тис. грн. На економічно активних підприємствах борг склав 5,0 млн. грн. (ріст відповідно 3,3% та 19,7%). Негативно, що 39,2% цих богів або майже 2 млн. грн.      це заборгованість, що утворилася протягом січня-березня 2012 року.

При певному пожвавленні, проблеми на ринку праці також є очевидними. При значному перевиконанні завдання щодо створення нових робочих місць (23,7 тисячі або 144,5% до завдання) одночасно відбувається процес їх ліквідації. За минулий рік ліквідовані робочі місця на яких працювали 19,5 тисячі осіб або 82,3% до кількості новостворених. Тобто працевлаштування поширилося тільки на 4,2 тисячі осіб.

Продовжує мати місце приховане безробіття. У грудні 2011 року перебували в адміністративних відпустках та працювали в режимі неповного робочого дня (тижня) майже 4,9 тисячі працівників, що становить 2,5% загальної чисельності працюючих у всіх сферах економічної діяльності. З них у таких умовах працював кожний шостий працівник у сільському господарстві, п’ятий – у добувній промисловості, більше 1000 осіб з економічних причин працювали в режимі неповного робочого тижня у сфері автомобільного транспорту тощо.

При зростанні попиту на робочу силу, негативним є те, що на кожній третій вакансії пропонувалася оплата праці на рівні мінімального розміру, і тільки на 2,6% вільних робочих місць була заявлена зарплата вища за середню по області.

Мають місце проблеми і в колдоговірній роботі. Колдоговорами не охоплені понад 28 тисяч найманих працівників, або кожний сьомий. Це здебільшого підприємства з невеликою чисельністю (до 10 осіб), переважна більшість з них не мають профспілкових організацій. Викликає стурбованість не укладання колдоговорів на новостворених приватних підприємствах, в сфері малого бізнесу, суб’єктах, заснованих за участю іноземного капіталу. Частина зобов’язань колективних договорів носять суто декларативний характер або ж повністю дублює трудове законодавство. В більшості колективних договорів відсутні комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворюванням. А там де вони є, практично не виділяються кошти на їх реалізацію.

Мають місце випадки порушення ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування профспілковому комітету не менше 0.3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. На жаль, таким зобов’язанням ігнорують більшість госпрозрахункових підприємств. Відсутні такі зобов’язання і в окремих бюджетних організаціях, закладах охорони здоров’я. Значна кількість колективних договорів укладаються на досить великий термін – до 5 років.

З метою покращення колдоговірної роботи та посилення соціально-економічного захисту працюючих у 2011 році та І кварталі 2012 року проведено Дні облпрофради в Рахівському і Тячівському районах та м. Мукачево. Загалом такою роботою охоплені майже 80 відсотків адміністративно-територіальних одиниць області. Завершується робота по проведенню двомісячника з виявлення підприємств і організацій, де не укладено колективний договір. За даними статистичної звітності виявлено понад 30 таких підприємств і установ. Наразі їм надається практична допомога з тим, щоб колективні переговори розпочалися та завершилися укладенням колективного договору. За попередніми даними на 8 з них уже укладено колективний договір.

Проблемними залишаються питання виконання умов колективних договорів роботодавцями. Однією із основних проблем були і залишаються виконання умов колективних договорів з питань оплати праці. На ряді підприємств державної та комунальної форм власності роботодавці не дотримуються виконання колективних договорів з питань своєчасної виплати заробітної плати, що призводить до дестабілізації стану соціально – трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Упродовж 2012 – 2013 років в Закарпатській області у зв’язку з невиконанням умов колективних договорів виникло та зареєстровано 5 колективних трудових спорів (конфліктів). Основними вимогами, які висували наймані працівники – це погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної її виплати. Не завжди роботодавці дотримуються вимог ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», яка передбачає щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників на рахунки первинної профспілкової організації та вищестоящої організації профспілок. У зв’язку з невиконанням цього пункту колективного договору наймані працівники Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» висунули вимогу до роботодавця під час вступу в колективний трудовий спір (конфлікт).

Не виконання вимог колективного договору з питань оплати праці тягне за собою ряд негативних наслідків. Наймані працівники захищаючи свої права  на отримання зароблених коштів вдаються до акцій соціального протесту під час якого відмовляються виконувати покладені на них обов’язки, що тягне за собою виникнення напружень  стану соціально – трудових відносин між сторонами суб’єктів господарювання та втратами фінансового характеру. Такі акції протесту проводилися найманими працівниками державного підприємства «Солотвинський солерудник» смт. Солотвино Тячівського району, Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал». Завдяки діям відділення НСПП вдалося запобігти такої акції протесту, як перекриття залізничних колій працівниками державного підприємства «Батьовський комбінат хлібопродуктів» смт. Батьово, Берегівського району.

Велике значення має і кординація дій профспілок з рядом державних структур та контролюючих органів. Це, зокрема, Угоди про співпрацю з відділенням Національної служби посередництва і примирення де сторони взяли на себе зобов’язання про взаємне інформування про порушення норм трулового законодавства збоку роботодавців, участь працівників відділення НСПП в нарадах, Президіях та конференціях, що проводиться обласною радою профспілок та галузевими обласними організаціями профспілок. Тісна співпраця відділення з профспілками підтверджена тим, що п’ять трудових арбітрів НСПП є працівниками профспілок. Із одинадцяти зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів) за 2010 – 2013 роки інтереси найманих працівників на 10 колективних трудових спорах (конфліктах) представляли профспілкові комітети підприємств.

За інформацією профспілок про загострення стану соціально – трудових відносин відділенням взято на облік стан соціально – трудових відносин на таких підприємствах, як: Хустське виробниче управління водопровідно – каналізаційне господарство, Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал», ПАТ Племінний завод «Закарпатський», ПП «ВІКЛЕР», ПАТ «Іршавське АТП – 12144» та інших де роботодавці уклонялися та уклоняються від укладення колективних договорів або внесення до них змін, а також умови колективного договору не виконувалися.

Приділялася увага щодо інформаційно – методичної підтримки членських організацій. Спільно з навчально – методичним центром профспілок за 2011 рік видано 12 методично – аналітичних матеріалів, їх доведено до галузевих профспілок та профкомів підприємств, організацій і установ. Серед них і методичні рекомендації з ведення колективних переговорів щодо укладання, реєстрації та виконання колективних договорів. Проведено ряд спільних нарад – семінарів, загалом профспілковим навчанням за 2010 – 2011 роки охоплено понад 3,6 тисячі профспілкових активістів. З 2003 року щорічно видається інформаційно – аналітичний бюлетень «Стан колективно – договірного регулювання трулових відносин на підприємствах, в організаціях, установах, що перебувають у сфері впливу профспілок».

Виходячи з вище викладеного, профспілкам всіх рівнів необхідно докласти всіх зусиль щодо покращення стану колективно – договірної роботи, поліпшення змісту колдоговорів, підвищення їх соціальної спрямованості, забезпечення виконання колдоговірних зобов’язань та норм і положень Угод вищого рівня.

 

В. Ю. Пазяк

Заступник начальника відділення

НСПП в Закарпатській області –

завідувач сектора правового забезпечення

Т. В. Гурзан

Завідувач відділом з питань соціально –

економічного захисту членів профспілок

Закарпатської обласної ради профспілок,

трудовий арбітр НСПП

Залиште відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *